UJIDO

DOJO DE PRÀCTICA ZEN

Sutra del Cor (Hannya Shingyo)

Càntic del cor de la Perfecció de la Saviesa

Quan el Boddhisattva Mestre-de-la-contemplació practica la profunda Perfecció de la Saviesa, veu que els cinc agregats son buits i s’allibera així de tots els sofriments. Shâriputra: les formes no son diferents del buit, el buit no és diferent de les formes, les formes són buit, el buit són formes. Això mateix succeeix amb les formes, sensacions, percepcions, pensaments i consciències: són vacuïtat. Shariputra: tots els éssers són com el buit: no apareixen ni desapareixen, ni són impurs ni són purs, ni creixen ni disminueixen. Així, en el buit, no hi ha ni forma, ni sensació, ni percepció, ni pensament, ni consciència. No hi ha ni ull, ni oïda, ni nas, ni llengua, ni cos, ni ment. No hi ha color, ni so, ni olor, ni sabor, ni tacte, ni pensament. No hi ha sentits ni hi ha consciència. No hi ha ignorància, ni cessament de l’ignorància, no hi ha il·lusió, ni cessament de la il·lusió, no hi ha vellesa, ni cessament de la vellesa, no hi ha mort ni cessament de la mort. No hi ha sofriment, ni causa del sofriment, ni extinció del sofriment ni camí que alliberi del sofriment. No hi ha coneixement, ni guany, car no hi ha res a guanyar. Donat que el Boddhisattva es recolza en la Perfecció de la Saviesa, la seva ment ja no coneix obstacles i resta sense por, ni temor i, alliberat de tota il·lusió i aferrament, assoleix el Nirvana. Donat que els Buddhes del passat, del present i del futur han confiat en la Perfecció de la Saviesa, han realitzat el complet, correcte i insuperable despertar. Sàpigues doncs: que la Perfecció de la Saviesa és la gran fórmula de coneixement, la fórmula suprema, la fórmula  incomparable per la qual és possible extingir tot el sofriment. I ara, t’ensenyo la fórmula de la Perfecció de la Saviesa, que diu així: Anem, anem, anem junts més enllà del més enllà, fins la realització última. Així diu el càntic que és el cor de la saviesa.

FONÈTICA

Maka Hannya Haramita Shingyo

Kan ji zai bo satsu. Gyo jin han-nya ha ra mi ta ji. Sho ken go on kai ku. Do is-sai ku yaku. Sha ri shi. Shiki fu i ku. Ku fu i shiki. Shiki soku ze ku. Ku soku ze shiki. Ju so gyo shiki. Yaku bu nyo ze. Shari shi. Ze sho ho ku so. Fu sho fu metsu. Fu ku fu jo. Fu zo fu gen. Ze ko ku chu. Mu shiki mu ju so gyo shiki. Mu gen ni bi ze-shin ni. Mu shiki sho ko mi soku ho. Mu gen kai nai shi mu i shiki kai. Mu mu myo yaku mu mu myo jin. Nai shi mu ro shi. Yaku mu ro shi jin. Mu ku shu metsu do. Mu chi yaku mu toku. I mu sho toku ko. Bodai sat-ta. E han nya ha ra mi ta ko. Shin mu kei ge mu ke ge ko. Mu u ku fu. On ri is-sai ten do mu so. Ku gyo ne han. San ze sho butsu. E han-nya ha ra mi ta ko. Toku a noku ta ra san myaku san bo dai. Ko chi han-nya ha ra mi ta. Ze dai jin shu. Ze dai myo shu. Ze mu jo shu. Ze mu to do shu. No jo is-sai ku. Shin jitsu fu ko. Ko setsu han-nya hara mi ta shu. Soku setsu shu watsu.

Gya tei gya tei hara gya tei. Hara so gya tei bo ji so wa ka. Han-nya shin gyo

Següent Publicar

Deixar una resposta

© 2023 UJIDO

Autor Anders Norén